การจำหน่ายผลิตภัณฑ์

เป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาหรือชุมชน วิสาหกิจชุมชน SMEs หรือภาคอุตสาหกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้ร่วมเป็นเครือข่ายหรือให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็น 9 พื้นที่ หน่วยงานละประมาณ 9 ตารางเมตร รวมพื้นที่การจำหน่วยประมาณ 81 ตารางเมตร