รายชื่อกรรมการพิจารณาบทความวิจัย (Peer review)

 1. สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  1. ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
  2. รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อุดมหรรษากุล
  4. ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี ศรีสงคราม
  7. ดร.ศรีสุดา ไชยทองสุก
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เอื้อไตรรัตน์
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทุมทิพย์ ปราบพาล
  10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ ไชยยะ
  11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ธนะกุลรังสรรค์
  12. ดร.สายชล ชุดเจือจีน
  13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อวยพร โสภณสฤษฎ์สุข
  14. ดร.ไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร
  15. ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง  จักรใจ
  16. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์  หรรษาจรูญโรจน์
  17. รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ไชยเทพ
 2. สาขาสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรจิต พีระพัฒนกุล
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี เลาะเหม็ง
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งยง รุ่งฟ้า
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย เงารังษี
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย หอสุวรรณศักดิ์
 3. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.นวลพรรณ ณ ระนอง
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ ว่องไว
  5. ดร.นริศร์ บาลทิพย์
  6. ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล
  7. ดร.ทักษ์กมนต์ วิจักษณ์ธนาวุฒิ
  8. ดร.วรนุศย์ ทองพลู
  9. ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
  10. ดร.สุรฤทธิ์ ปี่เพราะ
  11. ดร.ศราวุธ ใจเย็น
  12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
  13. ดร.จันทิมา ฑีฆะ
  14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ชินสำราญ
  15. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ประสงค์
  16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวุฒิ จินดานุรักษ์
  17. ดร.นัดดา อังสุโวทัย
  18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี คู่สุขธรรม
  19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา จินะดิษฐ์
  20. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา  พรหมสมบูรณ์
  21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกฤช  กิตติพร
  22. รองศาสตราจารย์ เกศริน  ฑีฆายุ
  23. รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์
 4. สาขาศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการท่องเที่ยว
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา สำเร็จผล
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล พิชญไพบูลย์
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แกมมณี เจริญวงศ์
  6. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทร  วิภาหัสน์
  7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา  เลาหนันทน์
 5. สาขาอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สรวมศิริ
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เฮงสวัสดิ์
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต
  6. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาทพร สมิตะมาน
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชงโค แซ่ตั้ง
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง
  9. ดร.นพรัตน์ มะเห
  10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทนา รุจิระศักดิ์
  11. ดร.ดำรง ลีนานุรักษ์
  12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง
  13. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล
  14. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
  15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูจิตร รินทะวงศ์
  16. ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  เจริญชัย
  17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  เลิศสุทธิชวาล
 6. สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  1. ดร.วทัญญู รอดประพัฒน์
  2. รองศาสตราจารย์ขนิษฐา เจริญลาภ
 7. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิติพร จูปราง
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารณี ทองไทยนันท์
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาลี  น้อยไร่ภูมิ
 8. สาขาบริหารธุรกิจ
  1. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  ชยากรโศภิต