อัตราค่าลงทะเบียนและวิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

เสนอผลงานวิจัยระดับชาติเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ผู้เข้าร่วมประชุมก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2556ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2556
นักศึกษา1,500 บาท2,000 บาท
บุคคลทั่วไป2,000 บาท2,500 บาท

กรณีนำเสนอผลงานมากกว่า 1 เรื่อง เรื่องถัดไปชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม เรื่องละ 500 บาท

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับชาวต่างชาติ

ผู้เข้าร่วมประชุมก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2556ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2556
นักศึกษา$ 150$ 200
บุคคลทั่วไป$ 200$ 250

กรณีนำเสนอผลงานมากกว่า 1 เรื่อง เรื่องถัดไปชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม เรื่องละ $ 100

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับชาวไทย

ผู้เข้าร่วมประชุมก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2556ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2556
นักศึกษา4,000 บาท4,500 บาท
บุคคลทั่วไป4,500 บาท5,000 บาท

กรณีนำเสนอผลงานมากกว่า 1 เรื่อง เรื่องถัดไปชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม เรื่องละ 1,000 บาท

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนประกอบด้วยค่าเอกสารการประชุม Proceeding 1 เล่ม กระเป๋าเอกสาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม พร้อมอาหารกลางวัน

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

เมื่อบทคัดย่อได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียน เพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมดังนี้

  1. ชำระเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ชื่อบัญชี “เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” เลขที่บัญชี 006-6-07417-7 และให้ ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคาร(ใบ pay in) ทางระบบการประชุมออนไลน์ http://rmutcon.rmutp.ac.th/ เพื่อออกใบเสร็จรับเงินต่อไป
  2. ชำระด้วยเงินสดที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เทเวศร์)
  3. ชำระด้วยเงินสดที่จุดลงทะเบียนล่วงหน้า ณ บริเวณงาน
วันที่เวลาสถานที่
14 กรกฎาคม 255615.00-20.00 น.จุดลงทะเบียนล่วงหน้า
15 กรกฎาคม 255607.30-16.30 น.จุดลงทะเบียน
16 กรกฎาคม 255608.00-12.00 น.จุดลงทะเบียน
ภายหลังการชำระเงิน จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ