การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

ผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและผ่านการนำเสนอผลงานจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ดังนี้

1.บทคัดย่อ (Abstracts)

บทคัดย่อ ทุกเรื่องที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์ใน “รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (5th RMUTNC) และ การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 (4th RMUTIC)”

โดยสามารถรับเอกสารที่จุดลงทะเบียนในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556

 

2.บทความฉบับเต็ม (Full paper)

นักวิจัยสามารถส่งบทความฉบับเต็มตีพิมพ์ในวารสารดังนี้

  • 2.1 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (ฉบับพิเศษ) http://journal.rmutp.ac.th/ ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
  • 2.2 Journal of Applied Sciences Research http://www.aensiweb.com/jasr.html
    มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ 100 US$

ทั้งนี้นักวิจัยเลือกวารสารเพื่อส่งบทความฉบับเต็มพิจารณาตีพิมพ์ได้ในระบบการประชุมออนไลน์  http://rmutcon.rmutp.ac.th/  ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เท่านั้น