การนำเสนอผลงาน

ภาคบรรยายภาคโปสเตอร์

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย

 1. เวลาในการนำเสนอ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที
 2. ผลงานที่นำเสนอ ควรจัดทำด้วยโปรแกรม MS PowerPoint 2003 ขึ้นไป และบันทึกลงแผ่น CD และควรนำมาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้นำเสนอต้องการนำเสนอในรูปแบบอื่น กรุณาแจ้งฝ่ายจัดการประชุมล่วงหน้า เพื่อจะได้ประสานการจัดโสตทัศนูปกรณ์ไว้ให้อย่างเหมาะสม
 3. ผู้นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายให้นำไฟล์ข้อมูลที่นำเสนอส่งให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนในช่วงเช้า ของวันที่ 15 กรกฎาคม 2556

การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

ให้ผู้นำเสนอผลงานจัดทำโปสเตอร์ซึ่งมีขนาดกว้าง 1.0 เมตร ยาว 1.20 เมตร จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 เรื่อง โดยจัดทำเป็นภาษาไทย (ระดับชาติ) หรือภาษาอังกฤษ (ระดับนานาชาติ) และมีสาระสำคัญในโปสเตอร์ มีดังนี้

 1. ชื่อเรื่อง
 2. ชื่อผู้วิจัย และหน่วยงานที่สังกัด
 3. บทคัดย่อ
 4. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
 5. อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
 6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
 7. สรุปผลการวิจัย
 8. เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น
 9. กิตติกรรมประกาศ

โดยกำหนดเวลาติดโปสเตอร์ระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2556 ดังนี้

วันที่เวลา
14 กรกฎาคม 255615.00-20.00 น.
15 กรกฎาคม 255607.00-09.00 น. และ 12.00-17.00น.