การประกวดผลงานการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการ

การประกวดผลงานประชุมวิชาการ

  1. ระดับชาติแบ่งเป็นภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย
  2. ระดับนานาชาติแบ่งเป็นภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย

การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเด่น ของแต่ละมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่จะเข้าร่วมจัดนิทรรศการรวม 9 คูหา

หมายเหตุ

  1. รางวัลแต่ละประเภทแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก และดี
  2. ระดับดีเด่นรับโล่และประกาศนียบัตร ระดับดีมากและดี รับประกาศนียบัตร