การส่งผลงานวิจัย

ผู้เสนอผลงานสามารถส่งบทคัดย่อ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

โดยให้ท่านลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และส่งบทคัดย่อทางเว็บไซต์ http://rmutcon.rmutp.ac.th/ เท่านั้น