การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จัดเป็นลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการในองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่แต่ละมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยละ 1 เรื่อง ผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คนต่อหลักสูตร จัดในพื้นที่ประมาณ 9 ตารางเมตร รวมพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการประมาณ 81 ตารางเมตร