กำหนดการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย/ภาคโปสเตอร์

กำหนดการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และ การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 (5th RMUTNC & 4th RMUTIC)  วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

ผังการนำเสนอภาคโปสเตอร์

ผังการนำเสนอภาคโปสเตอร์

ผังการนำเสนอภาคโปสเตอร์