กำหนดการสำคัญ

กำหนดการนำเสนอผลงาน

กิจกรรมระยะเวลา
เปิดรับบทคัดย่อ1 ธันวาคม 2555
วันสุดท้ายของการรับบทคัดย่อ31 มีนาคม 2556
วันสุดท้ายของการขยายเวลาการรับบทคัดย่อ ครั้งที่ 130 เมษายน 2556
ขยายเวลารับบทคัดย่อ ครั้งที่ 215 พฤษภาคม 2556
วันประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ และวันเริ่มต้นรับบทความฉบับเต็ม ครั้งที่ 11 เมษายน 2556
วันประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ และวันเริ่มต้นรับบทความฉบับเต็ม ครั้งที่ 21 พฤษภาคม 2556
ขยายเวลาวันประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ และวันเริ่มต้นรับบทความฉบับเต็ม ครั้งที่ 216 พฤษภาคม 2556
วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า15 มิถุนายน 2556
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ(ฉบับแก้ไข)30 มิถุนายน 2556
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม16 กรกฎาคม 2556