การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

เป็นการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเด่น ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง นำเสนอในคูหาจัดแสดงผลงาน หน่วยงานละประมาณ 36 ตารางเมตร รวมพื้นที่การจัดแสดงประมาณ 324 ตารางเมตร

ลักษณะการนำเสนอผลงานมี 3 ลักษณะ คือ

  • เป็นโปสเตอร์
  • โปสเตอร์ร่วมกับผลิตภัณฑ์
  • โปสเตอร์ร่วมกับผลิตภัณฑ์และสาธิตการทำผลิตภัณฑ์