ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการของนักวิจัย ระหว่างหน่วยงาน
  2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน
  3. ผู้เข้าร่วมประชุมมีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
  4. ผู้เข้าประชุมนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ