ผู้บรรยายพิเศษประจำสาขาวิชา

สาขาวิชาการ ผู้บรรยาย วัน เวลา
1. สาขาวิศวกรรมศาสตร์
ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ

ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ

ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15 กรกฎาคม 2556 13.00 – 13.30 น.
ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16 กรกฎาคม 2556 09.00-09.30 น.
2. สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
รศ.ดร.นพดล สหชัยเสรี

รศ.ดร.นพดล สหชัยเสรี

รศ.ดร.นพดล สหชัยเสรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศ.ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์

ศ.ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์

ศ.ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
มหาวิทยาลัยมหิดล

15 กรกฎาคม 2556 13.00 – 13.30 น.
4. สาขาศิลปศาสตร์ มนุษศาสตร์ การท่องเที่ยว
ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

15 กรกฎาคม 2556 13.00 – 13.30 น.
5. สาขาอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต

รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต

รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
มหาวิทยาลัยมหิดล

15 กรกฎาคม 2556 09.00-09.30 น.
6. สาขาพลังงานสิ่งแวดล้อม
ดร.พัฒนะ รักความสุข

ดร.พัฒนะ รักความสุข

ดร.พัฒนะ รักความสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

15 กรกฎาคม 2556 13.00 – 13.30 น.
7. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. บริหารธุรกิจ
9. สาขานวัตกรรมการศึกษา
รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์

รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์

รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
มหาวิทยาลัยมหิดล

15 กรกฎาคม 2556 13.00 – 13.30 น.