รศ.ดร.นพดล สหชัยเสรี

รศ.ดร.นพดล สหชัยเสรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติผู้บรรยาย