ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ

ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ

ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ

ศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติผู้บรรยาย