ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติผู้บรรยาย