รูปแบบการดำเนินการ

 1. การบรรยายพิเศษ (Guest Speakers / keynote speakers)
 2. การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
  • การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)
  • การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
 3. การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
 4. การประกวดผลงานการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการ
 5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
 6. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์

จำนวนประมาณ 500 คน ประกอบด้วย

 1. คณาจารย์  นักวิชาการ  นักวิจัย  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง
 2. นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ