วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
  2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ