หัวข้อของการประชุม

ประกอบด้วยการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย  (Oral Presentation)  และการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์  (Poster Presentation)

สาขาวิชาการของการประชุม

  • วิศวกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการท่องเที่ยว
  • อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
  • พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • บริหารธุรกิจ
  • นวัตกรรมการศึกษา