ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติผู้บรรยาย